Menu

Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg


Beoordeling trekkingsrecht 'werk aan de gebiedsprofielen'

Een deel van de middelen uit het Ondernemersfonds reserveren we voor de gebieden middels trekkingsrecht. In 2015 is daar succesvol mee geëxperimenteerd. Een collectief van ondernemers kon bij het Ondernemersfonds een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de projectkosten. Dat traject keert in het najaar van 2016 terug maar dan voor een specifiek project, namelijk het zichtbaar maken van de sfeergebieden (zoals omschreven in het bidbook) voor de consument.

Zichtbaarheid sfeergebieden
Tilburg centrum is een aaneenschakeling van gebieden die allen afzonderlijke kwaliteiten hebben. Het Ondernemersfonds heeft samen met de gemeente Tilburg en Citymarketing Tilburg het initiatief genomen om de afzonderlijke gebieden duidelijker te positioneren. Samen vormen zij het verhaal van het centrum dat is gebundeld in een ‘bidbook’. Zie: http://support.pandenbank.nl/tilburg/bidbook.pdf Het is belangrijk dat het papier tot leven komt. We hebben daarbij het streefbeeld van attractiepark De Efteling waar de bezoeker van het park van rijk naar rijk wordt geleid. Door het werken met gebiedsprofielen/deelgebieden wensen we dat ook in onze binnenstad te bereiken. Dat vereist een goede routing/bewegwijzering en een eigen uitstraling van de verschillende gebieden.

Uw aanvraag dient aan bepaalde richtlijnen te voldoen. Onderscheid is gemaakt tussen ‘Eisen te stellen aan de aanvraag’ en ‘Beoordelingscriteria aangaande de ingediende projectvoorstellen’. Daarnaast wordt de ‘Werkwijze’ aangeven, zodat aanvragers weten hoe er met de aanvragen wordt omgegaan.

Maximale beschikbare budget voor projectaanvragen 2016:             € 15.000,- voor kernwinkelgebied en dwaalgebied.

Download aanvraagformulier

Eisen waaraan aanvragen moeten voldoen

 1. De aanvraag is ingediend door een collectief van ondernemers of een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers binnen een bepaald deelgebied.
 2. Het collectief dient representatief te zijn voor de binnenstad / het betrokken gebied.
 3. De keuze voor de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen.
 4. Er is geen sprake van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement, vereffening, surseance van betaling of betalingsakkoord, noch is een procedure daartoe aangevraagd of aanhangig gemaakt.
 5. De aanvraag heeft betrekking op één project.
 6. Het project moet betrekking hebben op de aankleding / het zichtbaar maken van het sfeergebied in de openbare ruimte. Zie bijlage voor meer achtergrondinformatie.
 7. Het project neemt de basiskleur van het gebied als uitgangspunt en gebruikt deze bij het definiëren van een project.
 8. Vanaf 1 oktober 2016 geldt dat het project nog niet is gestart of nog niet van start gaat tijdens de lopende aanvraagprocedure.
 9. Het project moet zijn uitgevoerd in het jaar dat de financiering is toegekend, tenzij anders overeengekomen.
 10. Uit een aanvraag voor een investeringsproject moet duidelijk zijn welke bedragen voor het aanvraagjaar zijn bedoeld, waarbij is aangegeven op welke wijze in de financiering van die volgende jaren is voorzien, gesteld dat het Ondernemingsfonds daarin niet zal gaan voorzien.
 11. De aanvraag omvat een inhoudelijke toelichting, een begroting en een dekkingsplan (hoe is het project gefinancierd)

Beoordelingscriteria voor projecten

 1. Het project moet zo goed mogelijk passen binnen de doelstellingen van het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg. De doelstellingen van het Ondernemersfond staan verwoord in het Strategisch Businessplan welke in uitgebreide en verkorte versie te downloaden is via deze website.
 2. De uitvoering van het project moet plaatsvinden in de binnenstad van Tilburg, zoals gedefinieerd in het Strategisch Businessplan.
 3. Het is niet toegestaan om meerdere zelfstandige projecten te bundelen binnen één projectaanvraag. Vanzelfsprekend kunnen wel meerdere projecten worden ingediend, die vervolgens zelfstandig worden beoordeeld.
 4. De hoogte van de toe te kennen bedragen aan projecten moeten in relatie staan tot het belang van het project voor de binnenstad en de hoeveelheid ondernemers die baat hebben bij het project.
 5. Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg dient als cofinancier. Dat wil zeggen dat maximaal 50% van de projectkosten gefinancierd kunnen worden.
 6. Indien er onvoldoende cofinanciering beschikbaar is, behoudt het Ondernemersfonds het recht de toekenning te reserveren of af te wijzen.
 7. Bij de toekenning zal rekening worden gehouden met een evenwichtige spreiding van de toekenningen over de binnenstad.
 8. Bij de toekenning wordt voorrang gegeven aan projecten waarin wordt samengewerkt tussen verschillende partijen.

Werkwijze

 1. Aanvragen moeten digitaal worden ingediend bij het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg via info@ondernemersfonds.nu. Deze neemt contact op met de aanvrager als de aanvraag onvolledig is.
 2. Het is tot uiterlijk 31 december 2016 mogelijk een aanvraag in te dienen.
 3. Alle aanvragen worden direct na de indieningstermijn in één bespreking van het bestuur besproken, getoetst en beoordeeld.
 4. Aanvragen die niet worden toegewezen, worden op de hoogte gebracht van het besluit.
 5. De overige aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria en leveren een rangorde op in termen van bijdrage aan het sfeergebied. Als het aantal projectaanvragen het budget overschrijdt, neemt het bestuur van de stichting het besluit om de aanvraag wel of niet te honoreren. Deze besluitvorming geschiedt via hoofdelijk stemming conform de statuten van de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg.
 6. Afgewezen projecten ontvangen hiervan bericht, met een overzicht van de besluitvorming met betrekking tot het ingediende project.
 7. Toegewezen projecten ontvangen hiervan eveneens direct bericht, ook met een volledig overzicht van de besluitvorming. Met de aanvragers worden afspraken gemaakt over de betaling.
 8. Uitbetaling vindt (zonder nadere afspraken) na afloop van het project plaats op basis van overlegging van de factuur, inclusief financiële realisatie.
 9. Uiterlijk vier weken na de sluitingsdatum van projectindiening is het besluitvormingsproces afgerond.

Algemeen

Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg draagt geen financiële en organisatorische verantwoordelijkheid voor de projecten die op steun kunnen rekenen. De planvorming en het inhoudelijk debat over de bestedingen worden volledig door de aanvragers / ondernemers zelf gevoerd. Het fonds velt geen inhoudelijk oordeel over de plannen maar kan eventueel wel advies geven.


Bijlage werk aan de gebiedsprofielen

Gebiedsprofielen zichtbaar maken in de openbare ruimte

Het ondernemersfonds heeft geïnvesteerd in het definiëren van de verschillende sferen in de binnenstad. Dat is uitgemond in een bidbook.

Ook ‘eigenheid’ in de openbare ruimte (passend in de uniformiteit van de totale binnenstad), achten wij van belang. Deze sferen moeten op een natuurlijk wijze worden gevormd en duidelijk herkenbaar zijn voor de bezoeker. In het midden ligt het kernwinkelgebied, een compact gebied met een grote dichtheid aan functies en met de meeste raakvlakken met andere gebieden. De andere sferen liggen er omheen. De overgangen tussen de sfeergebieden wensen wij in de openbare ruimte duidelijk zichtbaar te maken.

De binnenstad wordt in de basis gevormd door de zichtbare en tastbare elementen, zoals infrastructuur, gebouwen, straten en pleinen. Daar zijn de laatste jaren grote stappen in gemaakt. Er zijn echter nog duidelijke verbeterpunten, zoals de bewegwijzering, de herkenbaarheid van de verschillende gebieden en de typisch Tilburgse elementen in de openbare ruimte die voor sfeer zorgen. Sfeer is een emotioneel gevoel. In onze ogen draait het om beeldvorming, symbolen, mensen, gebruiken en verhalen. Het op eigentijdse wijze benadrukken van typische kenmerken van verschillende gebieden kan de routing en herkenbaarheid van de binnenstad vergroten.

Dit impliceert heldere entrees, makkelijke oriëntatie tussen de sfeergebieden en aangename verblijfsplekken die aansluiten bij de identiteit van een gebied. De identiteit en herkenbaarheid van de binnenstad wordt sterker door het creëren van een logische routing, een betere ruimtelijke opbouw en aankleding van bijzondere plekken.

De gebiedsprofielen bepalen de koers en omvatten alle aspecten die van belang zijn voor de verdere implementatie van zichtbare profilering in de openbare ruimte.

Reeds een start gemaakt

Op verschillende manieren worden de gebiedsprofielen momenteel zichtbaar gemaakt.

 • Er is een nieuwe stadsplattegrond gemaakt met daarop de gebieden aangeduid.
 • De website www.centrumtilburg.com heeft een menuonderdeel met de verschillende gebieden.
 • De pandenbank van de binnenstad kent een gebiedsgerichte indeling.

Uit het detailhandelsfonds (ronde mei 2016) heeft het Ondernemersfonds een toekenning gekregen voor de aankleding van de gebiedsprofielen. Dit voorjaar is er een avond georganiseerd met een vertegenwoordiging uit alle gebieden gericht op het verzamelen van ideeën over hoe de aankleding aan te pakken. Daarbij richten wij ons op enkele cruciale entrees. Diversiteit binnen uniformiteit is het uitgangspunt. Dat betekent een hoofdstijl leidend is maar dat de gebieden daarbinnen variëren. De hoofdstijl: ieder gebied heeft een eigen basiskleur. Een basiskleur voor gebruik in communicatie en bij aankleding van het gebied.

Inmiddels zijn er diverse concepten met betrekking tot ‘kleur in de binnenstad’ uitgewerkt en gebundeld in een publicatie. Deze sturen wij mee met dit document: http://adobe.ly/2dyk2Cvm

Er worden momenteel voorbereidingen getroffen om één of meerdere concepten te gaan uitvoeren. Daarbij richten wij ons op kruispunten tussen de gebieden.

Maar de ambities reiken verder

Het Ondernemersfonds is van mening dat het niet bij de hierboven genoemde instrumenten en de aanpak van enkele entrees mag blijven. Vandaar dat in fase 3 (fase 1 = definitiefase/bidbook, fase 2 = aanpak entrees) het accent ligt op doorvertaling van de huisstijl binnen de sfeergebieden.

Vanzelfsprekend zijn de entrees essentiële ‘stapping stones’ in de route van de consument. Vandaar dat in fase 2 een basisstijl wordt neergezet, die zichtbaar wordt gemaakt op diverse punten in de stad. Om de gebieden een echte herkenbaarheid te geven zijn meer ingrepen nodig. Ingrepen die ervoor zorgen dat de sfeergebieden echt beginnen te leven.

In fase 3 gaat het Ondernemersfonds dus de gebieden in. De gebieden krijgen de vrijheid om met suggesties voor aankleding te komen. Waar moet u bijvoorbeeld aan denken:

 • Deelplattegronden in de openbare ruimte per gebied.
 • Nieuwe vormen van bewegwijzering.
 • Aankleding groen/bloemen.
 • Aankleding banieren/vlaggen.
 • Straatnaamborden.
 • Kunst in de openbare ruimte.
 • Etcetera.

De inzendingen worden getoetst door het bestuur van het Ondernemersfonds zodat de basisstijl kan worden geborgd.

Kortom, wij doen een beroep op uw creativiteit. Haal inspiratie op via het bijgevoegde conceptenboek.